Bebeklerde-Çocuklarda Oral Motor Terapi

Bilge Çocuk’a başvuran bebekler ve çocuklar, alanında deneyimli fizyoterapist, ergoterapist ve özel eğitim uzmanı tarafından oral motor açıdan değerlendirilirler. Değerlendirmeden elde edilen sonuçlara ve çocukların performanslarına göre Oral Motor Destek Programı’na alınarak takip edilirler.

Erken doğan bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla yutma problemi, oral motor ve duyusal disfonksiyon yada beslenme sırasında yorgunluk gibi beslenme problemleri yaşarlar. Bunun yanısıra herhangi bir risk grubunda olan veya nörogelişimsel bozukluğu olan bebek ve çocuklarda da, gecikmiş beslenme becerisi, yiyeceği reddetme, katı yiyeceklere geçişte güçlük ve büyümenin yavaşlaması eşlik eder. Bu zorluklara yol açan sebepler, gelişimini tamamlamamış olma, oral motor deneyimin aksine parenteral/tüple beslenme ve nörolojik yada kognitif bozukluklar gibi taburcu olduktan sonraki sağlık problemleridir. Bütün bunlar, çocuğun beslenme becerilerinin gelişimini güçleştirir ve ailede stres, depresyon ve zaman içerisinde kendine güvensizliğe neden olur.

Beslenme becerilerinin yaşa uygun olarak kazanılması, bebeğin ve çocuğun otoregülasyonunun gelişmesi ve bağımsızlığı açısından önemlidir. Yaşamın ilk 3 yılında çok hızlı bir şekilde yutmanın ve solunumun duyusal bütünlemesi, normal postür ve tonus gelişimi, el-göz koordinasyonu ve psikososyal olgunlaşma kazanılır.

Erken doğan bebekler, düşük doğum ağırlıklı bebekler ve nörolojik bozukluğu olan bebekler beslenme ve yutma problemleri açısından risk altındadırlar. Genel popülasyonda ve nörogelişimsel bozukluğu olanlarda oral sensorimotor disfonksiyon görülme insidansı tam olarak bilinmemektedir. Ancak SP’li çocukların %85-90’ının en azından hayatlarının bir döneminde yutma problemi yaşadıkları tahmin edilmektedir. SP’li çocukların hayatlarının ilk yılında %57’sinin emme problemi, %38’inin yutma problemi ve %33’ünün kötü beslenme problemi yaşadıkları bilinir. SP’nin şiddeti arttıkça oral sensorimotor disfonksiyonun da şiddeti artar.

İşte tüm bu nedenlerle, Bilge Çocuk’a başvuran tüm bebekler ve çocuklar emme, çiğneme ve yutma fonksiyonları açısından değerlendirilerek Oral Motor Destek Programı’na alınırlar. Görülen yetersizliklere bağlı olarak desteklenirler ve takip edilirler.